נכתב ע”י עו”ד דן אבישר

החל מיום 1.1.2014 אנו מצויים במשטר מס חדש בישראל בכל הנוגע למס שבח במכירת דירת מגורים מזכה.

תא משפחתי שהיתה בבעלותו יותר מדירת מגורים אחת ביום 1.1.2014 אינו זכאי יותר לאף פטור ממס שבח במכירת דירה כלשהי למעט החריג של דירת ירושה שמתקיימים בה התנאים הקבועים בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאז תחילת השנה ניתן להבחין בתופעה כי מוכרים רבים אשר אינם בקיאים בהוראות החוק ולא טרחו להתייעץ עם מומחה מס, מתייחסים בביטול מסויים למשטר המיסוי החדש וזאת בשל ההסתמכות על “ההגנה הליניארית”.

רבים סוברים בטעות כי כל עוד אנו מצויים בתחילת שנת 2014, הרי שבשל ההגנה הליניארית, סכום מס השבח הינו זניח ברוב המקרים.

במקרים רבים, כאשר מדובר בדירות “ותיקות” שנרכשו לפני שנת 1994, עלולה לצפות לאותם מוכרים הפתעה לא נעימה כאשר יקבלו את הודעת השומה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע שבמכירת כל נכס מקרקעין שנרכש לפני יום 1.1.1994 ישולם בנוסף למס על השבח הריאלי גם מס בשיעור 10% בגין “הסכום האינפלציוני החייב”.

“הסכום האינפלציוני החייב” הינו סכום ההצמדה למדד של שווי הרכישה של המקרקעין מיום הרכישה או ההוצאה, לפי העניין, עד ליום 31.12.1993.

לשם המחשה, להלן דוגמא לחישוב המס:

דירה נרכשה ביום 31.10.1977 תמורת 600,000 ל”י.

ביום 29.01.2014 נמכרה הדירה בתמורה לסכום של 2,800,000 ש”ח.

הדירה לא שימשה להשכרה ולכן לא מובא בחשבון פחת.

בשל “ההגנה הלינארית”, סכום המס על השבח הריאלי הינו כ-1117 ש”ח בלבד,

אולם, “הסכום האינפלציוני החייב” מגיע במקרה זה לסכום  של 356,506 ש”ח ומכאן נגזר מס אינפלציוני בסכום משמעותי של 35,651 ש”ח !!!

לא ברור מדוע המחוקק העניש דווקא את בעלי הדירות הותיקות בניגוד לרציונל שעומד מאחורי התיקון לחוק, האם מדובר בחוסר תשומת לב או במעשה מכוון ?, אבל התוצאה הינה בלתי צודקת ועל מוכרי דירות ותיקות להיות ערים אליה.

יש לשים לב שלא בכל מכירת דירת מגורים קיימת זכאות ל”הגנה הליניארית”. ישנן נסיבות בהן המוכר אינו עומד בתנאי הזכאות ולפיכך מס השבח יהא מלא הן בשל השבח הריאלי והן בשל הסכום האינפלציוני החייב.

כמו כן, בתקופה בת ארבע השנים החל מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017, ניתן למכור רק שתי דירות ב”הגנה ליניארית” וגם זאת בתנאי שלפחות לגבי אחת הדירות המוכר היה זכאי לפטור ממס לפי סעי49 ב(1) שבוטל לו הפטור עדיין היה קיים.

 

———————————————————————————————————

הערה חשובה: המאמר הינו למידע כללי בלבד. כותב המאמר לא יהא אחראי לכל הסתמכות על הכתוב בו. לפני כל עסקה יש לפנות למומחה מס על מנת לקבל ייעוץ מס פרטני.

Tama 38 - Ten Commandments for Tenants

נכתב ע"י עו"ד דן אבישר

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) נתקבלה לפני קרוב לשלוש שנים. חרף העובדה כי התכנית המליצה על תיקוני חקיקה אשר יסייעו ויעודדו עריכת עסקאות, לרבות פטור ממסים ומהיטל השבחה, מהלך החקיקה בכנסת הושלם רק לאחרונה עם אישורו בכנסת ביום 26.2.08 של תיקון מס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין הכולל גם תיקון עקיף לחוק מס ערך מוסף.

בעקבות תיקוני החקיקה, המצב המשפטי לגבי עסקאות בהם בעלי הדירות מוכרים ליזם/קבלן את זכויות הבניה לפי תמ"א 38 בתמורה לחיזוק ושיפוץ המבנה הינו כמפורט להלן:

1. העסקה פטורה ממס שבח ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:
א). זכויות הבניה הוקנו לפי הוראות תמ"א 38 ("תכנית החיזוק").
ב). בוצע חיזוק של הבניין בהתאם להוראות החיזוק שבתמ"א 38.
ג). התמורה שניתנה לבעלי הדירות הינה "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק" (חיזוק המבנה ו/או הרחבת דירות במבנה ו/או התקנת מעלית במבנה ו/או שיפוץ המבנה ועיצובו ו/או "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק כפי שיקבע המנהל").

2. בהתקיים התנאים לפטור ממס שבח, העסקה פטורה גם ממס מכירה (מס מכירה אמנם בוטל לאחרונה אולם הואיל והחוק חל רטרואקטיבית על עסקאות שנעשו החל מיום 18/05/2005 ואילך, הפטור המיוחד היה נחוץ).

3. העסקה אינה פטורה ממס רכישה ולפיכך היזם/קבלן רוכש הזכויות יהא חייב במס רכישה בשיעור של 5% משווי זכויות הבניה הנמכרות.

4. מתן שירותי הבניה לבעלי הדירות לפי תכנית החיזוק פטור ממע"מ.

5. לגבי היטל השבחה, נקבע בהוראת חוק מיוחדת (הוראת שעה לחוק התכנון והבניה שנתקבלה בכנסת ביום 26.11.2007) פטור חלקי בשיעור של 90% מההיטל הרגיל כך שמוטל חיוב בשיעור של 5% מההשבחה הנובעת מתמ"א 38.

עד כאן הכל טוב ויפה ומן הראוי לשבח את המחוקקים ואת אנשי רשות המסים אשר עסקו במלאכת החקיקה (פרט אולי בעניין ההמנעות הבלתי מובנת ממתן פטור מלא מהיטל השבחה).

יחד עם זאת נותרו, לדעת כותב שורות אלה, מספר לא מבוטל של סוגיות שלא ניתן להן מענה, כמו גם שאלות שנותרו פתוחות.

ובמה דברים אמורים ?
כל מי שיצא לו להיות מעורב בדרך זה או אחרת במו"מ להתקשרות בעסקה לפי תמ"א 38 נוכח לדעת כי דרישותיהם המינימליות של בעלי הדירות מהיזם הינן בדרך כלל כדלקמן:

1.שיפוץ וחיזוק המבנה.
2.בניית מעלית אחת לפחות.
3.מתן מענה למצוקת החניה של בעלי הדירות.
4.הרחבת הדירות באם הדבר אפשרי, בין על פי תמ"א 38 ובין על פי תב"ע מקומית.
5.תשלום כל המיסים וההיטלים ללא יוצא מן הכלל.
6.מימון שכר הטרחה של עורך הדין המייצג את בעלי הדירות ושל המפקח אשר אמור לפקח מטעמם על הבניה.
7.מתן פיצוי כלשהו לבעלי הדירות העליונות הצפויים לסבול במיוחד מהשיפוץ, בין על דרך של מימון דיור חלופי לתקופת הבניה או חלק ממנה ובין פיצוי על אובדן דמי שכירות.
8.לעיתים קרובות בעלי הדירות בקומת הקרקע שאינם נהנים מהמעלית דורשים הטבה נוספת כלשהי.

כמו כן, לעיתים קרובות זכויות הבניה אשר יש לנצל אינן רק לפי תמ"א 38 אלא יש לשלב גם זכויות בניה מכח תכניות אחרות. הזכויות הנוספות השכיחות ביותר הינן זכויות לבניית חדרי יציאה לגג.

לאור האמור לעיל, לא ברור עדיין מה המצב המשפטי במספר לא מבוטל של סוגיות, לרבות כל השאלות המפורטות להלן:

1.האם הכשרת מקומות חניה והצמדתם לדירות הבעלים פטורה ממס –
נושא החניות אינו נכלל במפורש בהגדרת "שירותי הבניה" הפטורים ממס.
2.במקום בו הזכות להרחבת דירות הבעלים נובעת מכח תב"ע מקומית ולא מכח תמ"א 38 האם שירותי הבניה שנותן היזם לבעלי הדירות בקשר לכך גם הם פטורים ממס שבח, ממס מכירה וממע"מ – לפי לשון החוק, הפטור אינו חל לכאורה, האם תיתכן אולי פרשנות מרחיבה ומקלה של רשות המסים ?
3.האם מכירת זכויות הבניה לפי תב"ע המקנות זכויות לחדרי יציאה לגג (תכנית ג או ג1 בתל-אביב, לדוגמא) במסגרת עסקת תמ"א 38 בה בעלי הדירות אינם מקבלים תמורה נוספת כלשהי חייבת במס ?
לכאורה, לאור נוסח החוק הפטור אינו חל, אך מצד שני, באם המחוקק התמקד בתמורה שמקבלים בעלי הדירות, מדוע לחייב במס במקום בו לא ניתנת תמורה נוספת עבור זכויות אלה ?
4.האם תשלום היטל ההשבחה ע"י היזם מהווה תמורה נוספת החייבת במס שבח אצל בעלי הדירות ובתוספת מס רכישה אצל היזם –
לכאורה, לא רק שמדובר בתמורה החייבת במס אלא שיש לערוך גילום מלא של המס במקרה השכיח בו היזם התחייב לשאת בכל חבות של מס. מצד שני, מן הראוי שמנהל מיסוי מקרקעין יפטור את סכום היטל ההשבחה אשר היזם משלם במקום בעלי הדירות ממס שבח בגדר "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק" על פי פיסקה (5) להגדרת המונח "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק".
5.מה לגבי תשלום שכר טרחת עו"ד והמפקח מטעם בעלי הדירות – האם מדובר בתמורה חייבת במס ובגילום מלא במקרה שהיזם לוקח על עצמו כל חבות במס או שמדובר בתשלום שייקבע ע"י המנהל כפטור ממס בגדר "תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק" על פי פיסקה (5) להגדרת המונח "שירותי בניה לפי תכנית החיזוק".
6.מה דין תשלומים לבעלי הדירות, כגון פיצוי בגין אובדן דמי שכירות? האם מדובר בתמורה חייבת במס – ואם כן- האם מדובר בתמורה החייבת במס שבח או אולי במס הכנסה ?

ייתכן ויינתן מענה לחלק מהסוגיות בהוראת ביצוע שתוצא ע"י רשות המסים, אולם דומה שחלק מהבעיות שהצגתי ימשיכו להקשות על ביצוע עסקאות עד אשר תידרש התערבות נוספת של המחוקק.

כל אלה רק דוגמאות על קצה המזלג. במאמרי הבא יוצגו סוגיות נוספות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד והיא לא נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

TOP